یوگا با جیمی - قسمت سی و پنجم

10:38
جیمی به کودک شما کمک خواهد کرد تا در دنیایی رنگارنگ و شاد، یوگا را بیاموزد و تمرین کند.