انیمیشن کرودز فصل 1 قسمت 1 - Dawn of the Croods

23:15
انیمیشن غارنشینان داستان یک خانواده غارنشین در دوره ماقبل تاریخ است که بعد از اینکه غار و محل زندگیشان خراب می شود، به ناچار پا به دنیای ناشناخته و فراتر از تصوراتشون میگذارند.