کارتون افسانه شجاعان - قسمت اول

11:21
داستان زندگی ساسوکه جوان است. ساسوکه توسط پدر خود به مکانی بسیار دور فرستاده می شود تا روش های نینجا و دفاع از کشور را در مقابل شوگونات فرا بگیرد.