پینوکیو 1 - The Adventures of Pinocchio 1976

01:08:24
پینوکیو نام پسرکی چوبی است که توسط نجاری پیر ساخته شده و تمام رویای این پسر چوبی تبدیل شدن به انسان است که در این مسیر ...