کارتون سگهای ولگرد بانگو - قسمت 1

23:42
داستان در مورد افراد یه آژانس به نام آژانس کارآگاهی مسلح است. همه ی افراد این سازمان قدرت های ویژه ای دارند. آنها با قدرت هایی که دارند پرونده های جنایی مردم را حل می کنند.