کارتون جزیره ناشناخته (کنا و سرندیپیتی) قسمت 1

16:09
داستان زیبای موجودی صورتی رنگ و مهربان و پسر بچه ای به نام کنار که به دنبال پدر و مادر خود می گردد.