انیمیشن مدرسه خرگوش ها :: دوبله فارسی ::

01:15:30
یک خرگوش بازیگوش به نام مکس که در مدرسه های عید پاک گیر افتاده و راز مهارت خرگوش های ایستر را بدست می آورد.