داستانهای استیو و مگی - قسمت 1

04:47
استیو با مکالمه آهسته انگلیسی سعی دارد به کودک حیوانات، رنگ ها، اعداد و ... را آموزش دهد.