یوگا با جیمی - قسمت بیست و ششم

23:26
جیمی به کودک شما کمک خواهد کرد تا در دنیایی رنگارنگ و شاد، یوگا را بیاموزد و تمرین کند.