داستانهای په په - قسمت 1

11:17
کودکان در هر قسمت از مجموعه کارتونی په په، بیننده ماجرای های مختلفی از این شخصیت کارتونی می شوند. این مجموعه به شکل موزیکال و شاد تهیه شده و در هر قسمت از آن ده ها نکته ظریف آموزشی و تربیتی برای بچه ها وجود دارد.