یوگا با جیمی - قسمت شانزدهم

01:39
جیمی به کودک شما کمک خواهد کرد تا در دنیایی رنگارنگ و شاد، یوگا را بیاموزد و تمرین کند.