جیمی نوترون پسر نابغه (دوبله)

01:17:12
ماجراهای جیمی نوترون درباره پسری خیلی باهوشه که با اختراعی که کرده و راه موجودات فضایی رو به زمین باز کرده دردسرای زیادی رو برای خودش و اطرافیانش به وجود آورده است.