انیمیشن من شرور 1 - دوبله فارسی

01:34:48
در مجاورت خانه ای واقع در یک منطقه شاد بیرون شهر، خانه ای سیاه با حیاطی بدون چمن قرار گرفته که هویت آن برای اهالی محل مجهول است. این خانه یک پناهگاه بزرگ مخفی در قسمت زیرزمین خود دارد. در خلال انیمیشن متوجه می شویم که گرو می خواهد ماه را به سرقت ببرد.