کارتون موشی شی - قسمت 1

23:37
مسافری به نام گینکو به روستای دور افتاده سفر میکند که اهالی آن بر اثر تماس با یک موشی به نام اون شنوایی خود را از دست داده اند او یک روز دختری مرموز با موهای آبی کنار مردابی پیدا میکند که به طرز اسرار آمیزی قادر به جا به جا شدن است و ...