انیمیشن پرنسس و گابلین ها 1991 The Princess and the Goblin

01:15:55
گابلین های بدجنسی که نمی توانند مهربانی انسان ها را تحمل کنند در زیرزمین خانه پرنسس زندگی می کنند و ...