کارتون Bob the builder قسمت 1

02:21
باب یک معمار ساختمان و متخصص در امور ساختمانی می باشد و همراه با همکارش وندی و دوستان خود پروژه های ساختمانی را دنبال می کند.