انیمیشن ماجراهای باز لایتر 2000 Buzz Lightyear of Star Command

01:09:45
باز لایتر باید با امپراطوری زورگ بجنگند، او پیشنهاد فرماندهی ستاره در مورد همکاری با Mira Nova یکی از رنجرهای فضایی تازه کار را قبول نمی کند و به همراه رباطی به نام XR به نبرد با زورگ می رود ...