داستان های مولانا- داستان چهارم: باز پادشاه و پیرزن

03:00