داستان های مولانا- داستان دوم: عیادت مرد ناشنوا

03:06