بره ناقلا (بع بع آغاز می شود)

بره ناقلا - فصل1
07:02
انیمیشن گوسفند زبل (بره ناقلا) به مسائل خنده داری در یک مزرعه می پردازد و هربار گوسفندها با چیزهایی روبرو می شوند و برای حل آن ها دست به کارهای خنده داری می زنند.