انیمیشن زورو(روح دریا)

01:04:33
زورو را همه می شناسند! همانی که به داد مردم فقیر می رسید و حق آنان را از حاکم سنگدل و گروهبان گارسیای بزدل می گرفت! همانی که همیشه نقابی سیاه به صورت داشت و شنل می پوشید ...