کارتون سینمایی پله، ماشین پلیس قهرمان

51:03
مک کوئین ماشین مسابقه تازه کاری است که تنها هدفش برنده شدن است ...