Imaginary Friend Society – How to Handle Shots

02:25
سرطان برای همه ترسناک است ولی رویارویی با این بیماری برای کودکان به مراتب ترسناک تر است. کودکان با دیدن این انیمیشن ها، به درک بهتری از بیماری خود می رسند و همین آگاهی سبب می شود که کمتر بترسند و بیش تر در فرآیند درمان خود همکاری کنند.