کارتون بوجان نقاش کوچولو - قسمت هفده هم

04:29
این مجموعه برای گروه سنی خردسال تولید شده است. نقاش کوچولو با رنگ کردن دنیای اطرافش برای خودش و دوستانش دنیای شادی بوجود می آورد.