هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 9
امتیاز جذابیت: 26,984
18 دنبال کنندگان
80 پسندها
12,972 نظرات
280 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 10
امتیاز جذابیت: 26,690
62 دنبال کنندگان
1,322 پسندها
7,658 نظرات
3,504 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 12
امتیاز جذابیت: 24,149
26 دنبال کنندگان
4,170 پسندها
1,038 نظرات
703 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 14
امتیاز جذابیت: 22,484
44 دنبال کنندگان
3,719 پسندها
1,199 نظرات
611 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )