هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 9
امتیاز جذابیت: 26,959
17 دنبال کنندگان
79 پسندها
12,972 نظرات
280 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 10
امتیاز جذابیت: 26,545
60 دنبال کنندگان
1,304 پسندها
7,655 نظرات
3,495 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 12
امتیاز جذابیت: 24,094
24 دنبال کنندگان
4,167 پسندها
1,038 نظرات
703 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 15
امتیاز جذابیت: 22,319
41 دنبال کنندگان
3,701 پسندها
1,192 نظرات
610 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )