هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 886
امتیاز جذابیت: 1,766
5 دنبال کنندگان
169 پسندها
346 نظرات
129 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 887
امتیاز جذابیت: 1,765
1 دنبال کنندگان
71 پسندها
492 نظرات
406 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 888
امتیاز جذابیت: 1,762
4 دنبال کنندگان
211 پسندها
68 نظرات
491 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 888
امتیاز جذابیت: 1,762
4 دنبال کنندگان
294 پسندها
78 نظرات
56 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 890
امتیاز جذابیت: 1,760
4 دنبال کنندگان
74 پسندها
515 نظرات
280 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 891
امتیاز جذابیت: 1,759
8 دنبال کنندگان
228 پسندها
226 نظرات
7 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )