برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
من وقتی ناراحتم خیلی دلم میخواد گریه کنم ولی نه گریه ام میگیره و نه میتونم خودمو خالی کنم و بدتر توی خودم میریزم و برای همین حالم تا چند روزی بده و همش عصبانی ام و حتی  کارهایی که خوشحالم میکنه رو انجام میدم هم بازم از عصبانیتم کم نمیشه چیکار کنم ممنون اگه کمکم کنین
باز هانیـــ☆ــــــا ارسال : 1400/3/28 آخرین پاسخ : 00/4/23 بحث های آزاد > گونـــاگون