هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 34
امتیاز جذابیت: 15,521
51 دنبال کنندگان
1,565 پسندها
3,260 نظرات
156 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 37
امتیاز جذابیت: 14,689
19 دنبال کنندگان
467 پسندها
5,760 نظرات
454 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 38
امتیاز جذابیت: 14,500
63 دنبال کنندگان
1,508 پسندها
2,153 نظرات
529 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )