هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 33
امتیاز جذابیت: 15,845
70 دنبال کنندگان
1,703 پسندها
2,241 نظرات
553 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 35
امتیاز جذابیت: 15,591
54 دنبال کنندگان
1,567 پسندها
3,260 نظرات
156 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 38
امتیاز جذابیت: 14,721
20 دنبال کنندگان
469 پسندها
5,761 نظرات
454 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 40
امتیاز جذابیت: 13,977
63 دنبال کنندگان
1,536 پسندها
2,410 نظرات
217 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )