هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 25
امتیاز جذابیت: 21,130
70 دنبال کنندگان
857 پسندها
7,571 نظرات
303 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 28
امتیاز جذابیت: 19,667
191 دنبال کنندگان
2,473 پسندها
1,537 نظرات
218 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 18,703
15 دنبال کنندگان
237 پسندها
8,286 نظرات
646 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 32
امتیاز جذابیت: 18,110
55 دنبال کنندگان
2,411 پسندها
2,460 نظرات
35 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )