هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 887
امتیاز جذابیت: 2,002
1 دنبال کنندگان
9 پسندها
904 نظرات
129 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 888
امتیاز جذابیت: 1,999
4 دنبال کنندگان
17 پسندها
898 نظرات
38 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 889
امتیاز جذابیت: 1,992
11 دنبال کنندگان
73 پسندها
600 نظرات
207 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 890
امتیاز جذابیت: 1,990
7 دنبال کنندگان
105 پسندها
542 نظرات
241 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 891
امتیاز جذابیت: 1,986
6 دنبال کنندگان
215 پسندها
261 نظرات
269 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 892
امتیاز جذابیت: 1,985
7 دنبال کنندگان
220 پسندها
330 نظرات
85 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )