هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 9
امتیاز جذابیت: 27,993
90 دنبال کنندگان
1,417 پسندها
7,751 نظرات
3,581 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 11
امتیاز جذابیت: 27,074
22 دنبال کنندگان
82 پسندها
12,972 نظرات
280 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 12
امتیاز جذابیت: 25,974
146 دنبال کنندگان
2,959 پسندها
3,042 نظرات
700 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 14
امتیاز جذابیت: 25,578
207 دنبال کنندگان
3,112 پسندها
2,684 نظرات
380 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 16
امتیاز جذابیت: 24,436
97 دنبال کنندگان
3,327 پسندها
2,818 نظرات
225 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )