هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 49
امتیاز جذابیت: 14,401
116 دنبال کنندگان
2,163 پسندها
459 نظرات
348 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 51
امتیاز جذابیت: 13,848
21 دنبال کنندگان
168 پسندها
6,128 نظرات
332 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 52
امتیاز جذابیت: 13,778
4 دنبال کنندگان
2 پسندها
6,689 نظرات
310 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 55
امتیاز جذابیت: 13,543
42 دنبال کنندگان
961 پسندها
3,649 نظرات
600 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 56
امتیاز جذابیت: 13,497
33 دنبال کنندگان
298 پسندها
5,666 نظرات
15 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )