سلام دوستان میخواستم بدونم ایاکسی رودیدین ک باوجودمشکل جسمی,یاهمون بیماری،ویامشکلات دیگ موفق شده باشه توی زندگیش وبه عبارتی الگوی بقیه باشه؟؟
باز Shima ارسال : 1:14 1397/6/25 آخرین پاسخ : 08:31 1397/6/28 بحث های آزاد > گونـــاگون
بارداری 1 پاسخ
نن سه روز مونده به موعد پریودم تیتر بتا دادم 2ِ.5 شد گفت منفی بی بی چکم همون روز خط تی یه هاله ی کم رنگ ولی قابل مشاهده افتاد یک روز جلوتر از موعدم پری شدم ولی فقط دو روز و با حجم خیلی خیلی کم کسی اینطوری بوده که بعدا فهمیده باشه باردار هست 
باز Samira ارسال : 4:13 1397/6/7 آخرین پاسخ : 00:50 1397/6/16 بارداری و زایمان > اقدامات و آزمايشات تشخيصي