19دی1397

یلدا 97

    چه پاییزی، چه احساسی، چجوری میتپه قلبم  زمستون میرسه از راه و من عاشق تر از قبل
17دی1397

یلدا 92...

ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام انار قرمز مامان.. خوبی نفس؟؟؟؟؟؟؟ امروز اومدم برات از شب چل
17دی1397

یلدا97

امسال یلدا ما همه خونه عمه فاطی دعوت بودیم کلی خوش گذشت بهم .مرسی عمه جونم