1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 21 روز سن دارد
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 5 ماه و 15 روز سن دارد
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 8 ماه و 14 روز سن دارد
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 4 ماه و 14 روز سن دارد
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه 3 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 8 ماه و 13 روز سن دارد

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,559
امتیاز جذابیت: 742
27 دنبال کنندگان
32 پسندها
20 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,933
امتیاز جذابیت: 352
13 دنبال کنندگان
10 پسندها
19 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 73
امتیاز جذابیت: 10,743
103 دنبال کنندگان
1,373 پسندها
829 نظرات
105 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,047
امتیاز جذابیت: 238
9 دنبال کنندگان
9 پسندها
3 نظرات
7 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: مسدود است
امتیاز جذابیت: مسدود است
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 576
امتیاز جذابیت: 2,806
69 دنبال کنندگان
218 پسندها
163 نظرات
10 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,546
امتیاز جذابیت: 758
21 دنبال کنندگان
57 پسندها
11 نظرات
31 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ