1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه 4 سال و 9 ماه و 18 روز سن دارد
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 9 ماه و 27 روز سن دارد
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 12 روز سن دارد
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 9 ماه و 11 روز سن دارد
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 5 ماه و 11 روز سن دارد
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه 3 سال و 4 ماه و 30 روز سن دارد
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 9 ماه و 10 روز سن دارد

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی