26دی1397

کتاب

همیشه کتاب سهم زیادی از بار ما رو به خودش اختصاص میده وقتی از ایران برمیگردیم. اما اینبار با همیشه ...
26دی1397

زمستان...

آیدین جان این روزها در حالی سپری می شود که سردی هوای زمستان همه را به کنجی نشانده است . هوا سرد است ...