23دی1397

امسال تو مدرسه

امسال تو مدرسه همه چیز عوض شده اول سال ۱۶ نفر بویم تو کلاس ۲ نفر رفته بودند و ۲ نفر تازه اومده بودند
18دی1397

کلاس سوم

پسر قشنگم در کلاس سوم درس می خونی مثل همیشه پسر خوب مدرسه و درس خون مثل همیشه وقتی میام مدرسه درست ر