هدر نی نی وبلاگ
4اسفند1397

خداجون مرسی

١٦ روز میشه وارد زندگی ما شدی و ما روعاشق و شیفته خودت کردی ، خیلی شیرین و دوستداشتنی هستی، عاشق اون ...
14تیر1397

یکماه مادری...

سلام هم نفسم یکماه گذشت .مثل برق...مثل پلک برهم زدن... وچه زود تمام شد نوزادیت .هنوز دلم سیرنشده بود ...