هدر نی نی وبلاگ
14تیر1397

یکماه مادری...

سلام هم نفسم یکماه گذشت .مثل برق...مثل پلک برهم زدن... وچه زود تمام شد نوزادیت .هنوز دلم سیرنشده بود ...
31خرداد1397

شستن در دستشویی

از امروز تصمیم گرفتیم دیگه ببریمت دستشویی و اونجا بشوریمت. خیلی گریه می کردی و بی قرار بودی بردیمت ...