26دی1397

آغازی نو

پرنیان من ! روی سخنم در  اولین پست این وبلاگ ، با خودته . راستش یه توضیحاتی بدم و یه ببخشیدهای
16دی1397

نشستن

بله سر گلی من دیگه خوشگل خوشگل می شینه، اما از چهار دست و پا رفتن خبری نیست. البته گهگاهی روی س