10دی1397

پاییز ۹۷

پاییز ۹۷ تقریبا ارام و بی دغدغه برای من گذشت . فقط خواهرم مریض شد که من به پرستاری از اون میرفتم کنا
4دی1397

باز

تومسیر رفتن ب مدرسه بودیم ویهو داداشی هوای بغل کردن خواهرشو کرد واصرررار منم چون میدونستم خطری برا ه