25دی1397

جشن عبادت

فرزند عزیزتر از جانم دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دن
17دی1397

جشن یادگیری اسمم

امروز من تونستم اسم خودم بنویسم .تو مدرسه ما هرکس بتونه اسم خودش بنویسه برا دوستاش شیرینی و کادو میب