24آبان1397

خاطره روزانه

امروزفرهام جان بسیارعلاقمند بودتکالیفش راخودش انجام دهد وجالب اینکه مطرح کردمنوکلاس زبان انگلیسی ثبت