1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه 4 سال و 7 ماه و 12 روز سن دارد
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن دارد
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 4 ماه و 6 روز سن دارد
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 7 ماه و 5 روز سن دارد
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 5 روز سن دارد
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه 3 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 7 ماه و 4 روز سن دارد
توراهیتوراهی، تا این لحظه 8 ماه و 9 روز تو دل مامانشه

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی