1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 10 ماه و 18 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 10 ماه و 27 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 7 ماه و 12 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 10 ماه و 11 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 6 ماه و 11 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 10 ماه و 10 روز سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی