1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 11 ماه و 8 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 2 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 11 ماه و 1 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 7 ماه و 1 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 20 روز سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی