برندگان نهائی جشنواره تابستان 1392 نی نی وبلاگ


عنوان

شماره کد برنده

جایزه

اول

310

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه یک میلیون ریالی

دوم

196

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه یک میلیون ریالی

سوم

726

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه یک میلیون ریالی

چهارم

179

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه پانصد هزار ریالی

پنجم

497

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه پانصد هزار ریالی

ششم

466

چاپ عکس در مجله شــهرزاد و کارت هدیه پانصد هزار ریالی

هفتم

522

کارت هدیه پانصد هزار ریالی

هشتم

311

کارت هدیه پانصد هزار ریالی

نهم

103

کارت هدیه پانصد هزار ریالی

دهم

154

کارت هدیه پانصد هزار ریالی

یازدهم

118

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

دوازدهم

320

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

سیزدهم

708

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

چهاردهم

553

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

پانزدهم

773

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

شانزدهم

192

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

هفدهم

835

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

هجدهم

305

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

نوزدهم

577

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

بیستم

622

دو عدد از سی دی های آموزشی خاله ستاره به انتخاب برندگان

بیست و یکم

441

یک هفته ویترین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

بیست و دوم

624

یک هفته ویترین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

بیست و سوم

199

یک هفته ویترین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

بیست و چهارم

438

یک هفته ویترین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

بیست و پنجم

852

یک هفته ویترین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

 

عنوان

شماره موبایل برنده

جایزه

برنده قرعه کشی از بین رای دهندگان

09159***728

کارت هدیه یک میلیون ریالی

 

عنوان

شماره کد برنده

هدیه

شایسته تقدیر

132

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

162

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

207

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

363

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

426

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

531

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

532

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

552

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

558

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

710

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

727

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ

شایسته تقدیر

769

دو هفته جایگاه منتخبین در صفحه اصلی نی نی وبلاگ