پسرم 4 روز که پی پی نکرده.چیکار کنم؟

چی بهش بدم بخوره تا شکمش روون بشه؟
9 پاسخ ارسال پرسش : 16:15 1390/6/9 آخرین پاسخ : 02:02 1390/6/13