من نمي توانم شكلك هارا در مطلبم به كار ببرم ؟

من نمي توانم شكلك ها را در مطلب هايم استفاده كنم و وبم زيبا نمي شود.
5 پاسخ ارسال پرسش : 12:05 1390/6/9 آخرین پاسخ : 20:29 1390/10/16
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام