شاینا چندروزه که ادرار سوز شده و اطراف رانش هم جوش میزنه جایی که

شاینا چندروزه که ادرار سوز شده و اطراف رانش هم جوش میزنه (جایی که ادرار نمیخوره جوش میزنه ) دکتر پماد سوختگی مینو و پماد ان ان داد اما هنوز جوش ها خوب نشده
9 پاسخ ارسال پرسش : 17:15 1390/6/16 آخرین پاسخ : 00:15 1390/6/18